Yayınlar

  Dergi Makalesi

   SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI Kapsamındaki Dergi
  1. Karataş, H., Alcı, B., Balyer, A., & Bademcioğlu, M. (2016). An Examination of Students’ Perceptions of Service Quality Dimensions in Higher Education. The Antropologist, 24(1), 389-398.
  2. Balyer, A., Karataş, H., & Alcı, B. (2016). School principals’ transformational leadership behaviours and their effects on teacher commitment. Leadership for ALL-ICLEL 2015(203), 211.
  3. Alci, B., Karatas, H., & Balyer, A. (2015). An analysis of Undergraduates’ Study Skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197(2015), 1355 – 1362.
  4. Balyer, A., Karatas, H., & Alci, B. (2015). School Principals’ Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197(2015), 1340 – 1347.
  5. Balyer, A. (2015). Organizational Commitment: Teachers’ Perceptions in Turkey. Hacettepe University Journal of Education, 30(2), 1-14.
  6. Balyer, A. (2014). Eğitim Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım: Otopoyiyez Teorisi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 605-618.
  7. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2014). Examining Innovation Needs of Primary Schools: Teachers’ Perceptions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 139 – 143.
  8. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2014). Examining Education Supervisors’ Stress Level They Experience Due to Their Duties. Education and Science, 39(174), 325-337.
  9. Balyer, A., & Özcan, K. (2012). Cultural adaptation of headmasters’ transformational leadership scale and a study on teachers’ perceptions. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal ofEducational Research, 49(49), 103-128.
  10. Ozcan, K., & Balyer, A. (2012). Negative factors affecting the process of mentoring at schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(2012), 5414 – 5419.
  11. Balyer, A., & Gunduz, Y. (2012). Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students’ Academic and Social Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(2012), 4803 – 4807.
  12. Balyer, A. (2011). Academic Freedom: Perceptions of Academics in Turkey. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 36(162), 138-148.
   Diğer Uluslararası Hakemli Dergi
  1. Balyer, A. (2017). Trust in School Principals: Teachers’ Opinions. Journal of Education and Learning, 6(2), 317-325.
  2. Balyer, A. (2016). The Role of School Years and Social Relations Outside the School on Woman Leaders’ Leadership Development. Kalem International Journal of Education and Human Sciences, 6(1), 77-127.
  3. Balyer, A. (2016). School Principals’ Administrative Competency: Teachers’ Views. YILDIZ Journal of Educational Research, 1(1), 16-36.
  4. Özcan, K., & Balyer, A. (2014). İlköğretim Okulu Etik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Öğrenci-Öğretmenlerin İlköğretim Okulu Etik İklimi Algılarının Belirlenmesi. Route Educational ve Social Science Journal, 1(1), 104-126.
  5. Balyer, A., & Özcan, K. (2014). Choosing Teaching Profession as a Career: Students’ Reason. International Education Studies, 7(5), 104-115.
  6. Balyer, A. (2014). School Principals’ Role Priorities. Journal of Theory and Practice in Education (Eğitimde Kuram ve Uygulama), 10(1), 24-40.
  7. Balyer, A., Özcan, K., & Servi, T. (2013). Faculty Members’ Ethical Behaviors: A Survey Based on Students' Perceptions at Universities in Turkey. International Education Studies, 6(3), 129-142.
  8. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2013). Gelecekte Okul Müdürlerinin Gerçekleştirmeleri Gereken Roller. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-54.
  9. Balyer, A. (2012). Transformational Leadership Behaviors of School Principals: A Qualitative Research Based on Teachers’ Perceptions. International Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 581-591.
  10. Balyer, A., & Özcan, K. (2012). Negative Factors Affecting the Process of Mentoring at Schools. Cypriot Journal of Educational Sciences, 7(4), 348-363.
  11. Balyer, A., & Özcan, K. (2012). Öğretim Elemanı Etik Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 5(10), 371-402.
  12. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2011). Eğitimde Ödül ile Cezanın Yeri ve Buna ilişkin Alternatif Yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 10-23.,.
   Diğer Ulusal Hakemli Dergi
  1. Balyer, A. (2016). Öğretmen Liderler: Öğretmen Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. İlköğretim Online, 15(2), 391-407.
  2. Balyer, A., & Özcan, K. (2013). Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 136-150.
  3. Balyer, A. (2013). Okul Müdürlerinin Öğretimin Kalitesi Üzerindeki Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 181-214.
  4. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2013). Yülseköğretim Örgütlerinde Değişim ve Yenileşmeye İlişkin Akademik Algılamalar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 47-66.
  5. Balyer, A. (2013). Okul Yöneticilerinin Kariyer Gelişim Kararlarını Etkileyen Kurumsal ve Kişisel Faktörler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1). (Kabul Edildi, Basım Aşamasında)
  6. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2013). Öğretim Lideri Olarak Okul Müdürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(29), 107-128.
  7. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2012). Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students' Academic and Social Development. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 4-20.
  8. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2012). Türkiye’de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), -.
  9. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2012). Okul Müdürlerinin Etkili Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 237-253.
  10. Balyer, A. (2012). Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 75-93.
  11. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Türk Yükseköğretim Yönetim Sisteminde YÖK İle Yaşanan Paradigmatik Dönüşüm: Vakıf Üniversiteleri Çelişkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(31), 69-84.
  12. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2011). Okul Müdürlerinin Öğrenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Egitimbilim, 4(2), 230-246.
  13. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Değişik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi İçin Bir Model Önerisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Egitimbilim, 4(2), 182-197.
  14. Balyer, A. (2011). Eğitim Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım Olarak Karmaşıklık/Kaos Teorisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 36(385), 8-15.
  15. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2011). Eğitim Denetiminde Aternatif Yaklaşımlar. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi(33), 61-78.
  16. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2010). Değişik Ülkelerde ve Türkiye’de Sanal Üniversitenin Gelişimi Işleyişi ve Sanal Üniversite Gerçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 10(2), 27-39.
  17. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(32), 25 -43.
  18. Balyer, A., & Hesapçıoğlu, M. (2008). Sanayileşmiş Bazı Ülkeler ve Türkiye’de Üniversite Açma Politikaları: Teori ve Uygulama. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(27), 53- 78..

  Konferans Bildirisi

   Uluslararası
  1. Balyer, A., Özcan, K., & Yıldız, A. (2016, Aralık). Continuing Education Center Administrators’ Administrative Competence: Teachers’ and Employee’s Opinions. (2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016). YTU. ICLEL Conferences Sakarya University Faculty of Education.
  2. Karatas, H., Balyer, A., & Alcı, B. (2015, Ağustos). An Investigation Of Undergraduates’ Language Learning Strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), (pp. 1348 – 1354). Procedia - Social and Behavioral Sciences.
  3. Balyer, A., Karataş, H., & Alcı, B. (2015, Temmuz). School Principals’ Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), (pp. 1340-1347). Procedia - Social and Behavioral Sciences.
  4. Alcı, B., Karataş, H., & Balyer, A. (2015, Temmuz). An analysis of Undergraduates’ Study Skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), (pp. 1355 – 1362). Procedia - Social and Behavioral Sciences.
  5. Gunduz, Y., & Balyer, A. (2014, Şubat). Examining Innovation Needs of Primary Schools: Teachers’ Perceptions. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 5th World Conference on Educational Sciences, (pp. 139 – 143). Procedia - Social and Behavioral Sciences.
  6. Balyer, A., & Gunduz, Y. (2012, Şubat). Effects of structured extracurricular facilities on students’ academic and social development. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Effects of structured extracurricular facilities on students’ academic and social development, (pp. 4803 – 4807). Procedia - Social and Behavioral Sciences.
  7. Ozcan, K., & Balyer, A. (2012, Şubat). Negative Factors Affecting the Process of Mentoring at Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), (pp. 5414 – 5419). Procedia - Social and Behavioral Sciences.

  Konferans Sunumu

   Uluslararası
  1. Balyer, A., Özcan, K., & Yıldız, A. (Şubat). Novice Principals, Their Transition to the Work and Challenges. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR). France, Paris.

  Kitap Bölümü

 1. Balyer, A., Özcan, K., & Yıldız, A. (2016). Novice Principals, Their Transition to the Work and Challenges. Contemporary Approaches in Education and Communication (pp. 71-86). Frankfurt am Main,: Peter Lang International Academic Publishers.
 2. Balyer, A., & Sönmez, M. (2016). Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yöneticileri ve Velilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri. Eğitim Yönetimi Araştırmaları (pp. 72-88). Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA: PEGEM AKADEMİ.
 3. Balyer, A. (2012). Yapısalcılık Sonrası Perspektifler: Post-modernizm ve Eğitim Yönetimi. Eğitimde Bilim Teorisi (pp. 191-288). Nobel Akademik Yayıncılık Ltd. Şti. Mithatpaşa Cad. No: 74 Kocatepe Kültür Merkezi Kızılırmak Sokak Girişi 06420 Çankaya / Ankara / Türkiye esatis@nobelkitap.com Tel: (312) 418 20 10 Faks: (312) 418 30 20: Nobel Akademik Yayınları.
 4. Balyer, A. (2011). Sınıf Ortamının Fiziksel Düzeni. Sınıf Yönetimi (pp. 99-122). Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye: Karahan Yayınevi.
 5. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Sınıf Yönetimi, Farklı Büyüklükteki Sınıflar ve Öğrenme Gruplarının Yönetimi. Sınıf Yönetimi (pp. 262-281). Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye: Karahan Yayınevi.
 6. Peker, S., & Balyer, A. (2011). Sınıfta Öğrenci Güdülenmesi (Motivasyonu),. Sınıf Yönetimi (pp. 217-235). Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye: Karahan Yayınevi.
 7. Peker, S., & Balyer, A. (2011). Sınıf Yönetim Modelleri. Sınıf Yönetimi (pp. 30-50). Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye: Karahan Yayınevi.
 8. Hesapçıoğlu, M., & Balyer, A. (2009). Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yönetimine Farklı Bakış Açıları. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (pp. 193-281). Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi Güncel Han No:18-20 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul e-posta: info@kriteryayinevi.com: Kriter Yayınevi.