Yayınlar

Yayın dosyasını indirmek için tıklayınız

  Dergi Makalesi

   SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI Kapsamındaki Dergi
  1. Ömür, Y. E., & Argon, T. (2016). Teacher Opinions on Innovation Management Skills of School Administrators and Organizational Learning Mechanisms. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal ofEducational Research, 66, 243-262.
   Diğer Uluslararası Hakemli Dergi
  1. Ömür, Y. E., Bahat, İ., & Ernas, S. (2017). An analysis of students’ perceptions about fundamental high schools in the context of equality in education in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1).
  2. Gündüz, H. B., & Ömür, Y. E. (2016). Supervision anxiety as a predictor for organizational cynicism in teachers. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1381-1394.
  3. Ömür, Y. E. (2016). İstihdam için eğitimi yeniden düşünmek. The Journal of Academic Social Science Studies, 50, 429-447.
  4. Ömür, Y. E. (2016). Eğitimde niteliğin sistem yaklaşımı ve eleştirel eğitim anlayışı açısından tanımlanması üzerine bir tartışma. Yildiz Journal of Educational Research, 1(1), 1-14.
  5. Ömür, Y. E., Aydın, R., & Argon, T. (2014). Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Akademik Sahtekarlık. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 5(9), 131-149.
  6. Ömür, Y. E., & Nartgün, Ş. S. (2014). Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(3), 307-326.
  7. Aydın, R., Ömür, Y. E., & Argon, T. (2014). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile akademik alanda arzularını erteleme düzeylerine yönelik görüşleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 40(40), 1-12.
  8. Ömür, Y. E., & Nartgün, Ş. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişki. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 2(2), 41-55.
   Diğer Ulusal Dergi
  1. Ömür, Y. E. (2016). Eğitimde Neoliberal Yerelleşme ve Eleştirisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 10-25.

  Konferans Sunumu

   Uluslararası
  1. Ömür, Y. E. (2015, Haziran). Eğitimde Neoliberal Yerelleşme. ERPA International Congresses on Education. Atina.
  2. Şanlı, H., Ömür, Y. E., & Gündüz, H. B. (2014, Haziran). Öğretmenlerin Denetime Yönelik Kaygı Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi.
  3. Aydın, R., Ömür, Y. E., & Argon, T. (2013, Kasım). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Algıları ile Akademik Alanda Arzularını Erteleme Düzeylerine Yönelik Görüşleri. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi. Marmara Üniversitesi.
  4. Ömür, Y. E., & Nartgün, Ş. S. (2013, Eylül). Öğretmen Adaylarının Olumsuz Değerlendirilme Korkuları ile Akademik Sahtekarlık Eğilimleri. 22. Ulusal Eğimi Bilimleri Kurultayı.
  5. Ömür, Y. E., & Nartgün, Ş. S. (2013, Eylül). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişki. 22. Ulusal Eğimi Bilimleri Kurultayı.
   Ulusal
  1. Ömür, Y. E., Ernas, S., & Bahat, İ. (2016, Nisan). Temel lise uygulamasına ilişkin eşitlik bağlamında bir çözümleme. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya.
  2. Ömür, Y. E., Aydın, R., & Argon, T. (2013, Mart). Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerin Etik Değerlerine Yönelik Algısı (Bolu İli Örneği). II. Kamu Etiği Kongresi. Ankara.

  Yüksek Lisans Tezi

 1. Ömür, Y. E. (2014). LİSE YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE OKULLARDAKİ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

  Makale/Bölüm Çevirisi

 1. Acar-Çiftçi, Y., & Ömür, Y. E. (2017). Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?. Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi? (pp. 44). Anı Yayıncılık.
 2. İlhan, B. T., & Ömür, Y. E. (2017). Sorunun Cevaı: Eğitim ve Toplumsal Dönüşüm. Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi? (pp. 234). Anı Yayıncılık.