Yayınlar

  Dergi Makalesi

   SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI Kapsamındaki Dergi
  1. Korumaz, M. (2016). Invisible Barriers: The Loneliness of School Principals at Turkish Elementary Schools. South African Journal of Education, 36(4), 1-12.
   Diğer Uluslararası Hakemli Dergi
  1. Tabancalı, E., Şimşek, G. G., & Korumaz, M. (2017). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research. (Hakem İncelemesinde)
  2. Tekel, E., & Korumaz, M. (2017). Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi.
  3. Çelebi, N., & Korumaz, M. (2016). Teachers’ loyalty to their supervisors and organizational commitment. Educational Research and Reviews, 11(12), 1161-1167,.
  4. Tabancalı, E., Çelik, K., & Korumaz, M. (2016). Professional anxiety level of pre-service teachers in Turkish context. e-International Journal of Educational Research, 7(3), 63-73.
  5. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2015). Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlıkları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 172-189.
  6. Gündüz, H. B., Çakmak, E., & Korumaz, M. (2015). Eğitim Örgütlerinde İnisiyatif Alma: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 327-342.
  7. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 139-156.
  8. Çelebi, N., Güner, H., Kaya, G. T., & Korumaz, M. (2014). Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(3), 33-75.
  9. Korumaz, M., & Kocabaş, İ. (2014). Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine göre Okul Yöneticisinin Yeterlikleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 2(28), 503-520.
  10. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014). İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi(15), 31-40.
   Diğer Ulusal Hakemli Dergi
  1. Korumaz, M., & Özkılıç, R. (2015). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(42), 109-126.
  2. Korumaz, M., & Karakaş, A. (2014). An Investigation of English Language Instructors’ Attitudes towards Reflective Teaching. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 27-46.
  3. Bakioğlu, A., & Korumaz, M. (2014). Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi (Investigation of teachers’ loneliness at school according to their career phases). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 39(39), 22-54.

  Konferans Sunumu

   Uluslararası
  1. Gündüz, H. B., & Korumaz, M. (2016, Haziran). Farklı Öğretim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerinin İnisiyatif Alma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ERPA-International Congresses on Education. Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
  2. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2016, Şubat). A New Trend: Talent Management in Public Schools. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences. Paris.
  3. Korumaz, M. (2016, Eylül). New Institutional Theory and Analysis of Isomorphism in Higher Education. IX. International Association of Social Science Research. Roma.
  4. Tabancalı, E., Şimşek, G. G., & Korumaz, M. (2015, Haziran). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması. IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. Ankara.
  5. Çelebi, N., & Korumaz, M. (2015, Haziran). Investigating of the Relationship Between Teachers’ Loyalty To Their Supervisors and Organizational Commitment. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015). St. Petersburg.
  6. Tabancalı, E., Çelik, K., & Korumaz, M. (2014, Nisan). Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. Antalya.
  7. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014, Nisan). MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN İŞ YERİNDE YALNIZLIKLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. I st Eurasian Educational Research Congress. İstanbul.
  8. Korumaz, M., & Korumaz, E. K. (2014, Eylül). TURKEY'S EDUCATIONAL POLICY DURING AK PARTY GOVERNMENT: REFORM OR FAILURE? (2002-2014). 12th Academic Conference in Prague. Prague.
  9. Çeri, B., & Korumaz, M. (2013, Şubat). Relationship Between Teachers Self Efficacy Perception and Job Satisfaction Level, İtalya. World Conference on Educational Sciences.
  10. Korumaz, M., & Çeri, B. (2013, Şubat). Effects of Teachers Self-efficacy Perception on Computer Assisted Teaching Perception. World Conference on Educational Sciences, İtalya.
   Ulusal
  1. Tekel, E., & Korumaz, M. (2016, Mayıs). Yükseköğretimde Öğrenci Sadakati Ölçeği: Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. İzmir.
  2. Bakioğlu, A., & Korumaz, M. (2014, Mayıs). ÖĞRETMENLERİN OKULDA YALNIZLIKLARININ KARİYER EVRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Siirt.
  3. Kocabaş, İ., & Korumaz, M. (2014, ). Çevre Eğitiminde Okul Yöneticisinin Rolleri ve Eko-Üniversiteler. Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler 14. Ulusal Semineri. Bursa.
  4. Korumaz, M., & Kocabaş, İ. (2013, Kasım). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi. İstanbul.
  5. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2013, Eylül). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
  6. Tatik, R. Ş., Kaya, G. T., & Korumaz, M. (2013, Mayıs). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programlarının Niteliği ve Programda Yaşanan Sorunlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. VI. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu.
  7. Korumaz, M., & Karakaş, A. (2012, Eylül). İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretim Tutumları. 21. Eğitim Bilimleri Kongresi.

  Kitap Bölümü

 1. Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2016). A new trend: Talent management in public schools. Contemporary approaches in education and communication. (pp. 103-117). Frankfurt: Peter Lang.

  Yüksek Lisans Tezi

 1. Korumaz, M. (2012). İngilizce Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumları. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bursa.

  Makale/Bölüm Çevirisi

 1. Korumaz, M. (2016). Du Boıs, Woodson ve Dönüşümün Politikası. Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi? (pp. 122-142) (1. ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 2. Korumaz, M. (2015). Odak Grup Görüşmesi. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8th Eds) (pp. 189-221). Konya: Eğitim Yayınevi.
 3. Korumaz, M., & Çakmak, E. (2014). Zorluklar ve Bakış Açıları.. Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama (pp. 24-36). Anı Yayıncılık.